Komasacija

Na določenem območju razdrobljene parcele združimo in jih ponovno razdelimo med iste lastnike, da nastane uporabnejša in zaokrožena oblika parcel. Meja oboda komasacijskega območja mora biti predhodno urejena.

Pogodbena komasacija

Pogodbena komasacija se sklene na podlagi pogodbe med lastniki. Geodetsko podjetje izdela elaborat pogodbene komasacije, ki mu je priložena izjava lastnikov, da soglašajo z mejami, ki so jim bile pokazane v naravi.

Geodetska uprava izda odločbo o evidentiranju pogodbene komasacije, ki postane dokončna po prejemu pravnomočnega sklepa o vpisu lastninske pravice na novih parcelah v zemljiško knjigo.

Upravna komasacija

Upravna komasacija nastane na podlagi odločbe v upravnem postopku.
Geodetska uprava izda sklep o evidentiranju upravne komasacije.

Poslovalnice

SEDEŽ - Šempeter pri Gorici

ŽOLNIR d.o.o.
Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici

Ajdovščina

ŽOLNIR d.o.o.
Goriška cesta 16 A
5270 Ajdovščina

Postojna

ŽOLNIR d.o.o.
Ljubljanska 3, 
6230 Postojna

ŽOLNIR d.o.o.

Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija