Parcelacija

Je delitev ali združitev parcel.
Pri združitvi dveh ali več parcel,ki so v isti katastrski občini in imajo enake lastninske in druge stvarne pravice, nastane ena parcela.

Pri delitvi iz ene nastaneta dve ali več parcel. Vse parcele dobijo nove parcelne številke.
Pred delitvijo mora biti meja,ki se je parcelacija dotika, urejena.

Parcelira se ob prodajanju ali kupovanju dela parcele, ob delitvi med solastniki, ko želimo ločiti gradbeno parcelo od ostale, pri razdelitvi zemljišča med več dedičev.

Geodetska uprava po končanem postopku izda odločbo o evidentiranju parcelacije.

Potek

Naročnik postopka je lahko(so) lastnik ali bodoči lastnik. Geodetsko podjetje po pridobitvi podatkov z geodetske uprave pisno povabi na terenske meritve lastnika parcele v postopku  in lastnike sosednjih parcel, ki mejijo na del, ki se parcelira.
Postopek parcelacije je končan s pravnomočno odločbo Geodetske uprave.

Poslovalnice

SEDEŽ - Šempeter pri Gorici

ŽOLNIR d.o.o.
Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici

Ajdovščina

ŽOLNIR d.o.o.
Goriška cesta 16 A
5270 Ajdovščina

Postojna

ŽOLNIR d.o.o.
Ljubljanska 3, 
6230 Postojna

ŽOLNIR d.o.o.

Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija