Vpis v kataster

Je uradna državna zbirka podatkov o stavbah in delih stavb, kar je osnova za vpis v Zemljiško knjigo in nastanek etažne lastnine. Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da je zemljišče pod stavbo evidentirano v zemljiškem katastru.

Prvi vpis stavbe v kataster stavb se izvede po končani gradnji, ko se hkrati opravi tudi vpis stavbe v zemljiški kataster. Novogradnji se določi identifikacijsko številko in na podlagi vloge tudi hišno številko. Če je večstanovanjska, se uredi etažna lastnina.

Potek

Geodetsko podjetje opravi izmero vseh prostorov v stavbi, z lastnikom izpolni vprašalnik o stavbi, izračuna površine in izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb. Pred oddajo na geodetsko upravo lastnika seznani z elaboratom.
Geodetska uprava izda sklep in vpiše podatke v kataster stavb.

Spremembe podatkov katastra stavb se lahko izvedejo, če je stavba in deli stavb že vpisani v kataster stavb in lastniki vpisani v zemljiško knjigo.

Geodetska uprava izda odločbo o vpisu spremembe podatkov katastra stavb.

Poslovalnice

SEDEŽ - Šempeter pri Gorici

ŽOLNIR d.o.o.
Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici

Ajdovščina

ŽOLNIR d.o.o.
Goriška cesta 16 A
5270 Ajdovščina

Postojna

ŽOLNIR d.o.o.
Ljubljanska 3, 
6230 Postojna

ŽOLNIR d.o.o.

Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija